Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Dynamics of Structures
Динамика на конструкции PDF Print E-mail
There are no translations available.

Студии:
  Студии по градежништво
Вид на студии:
  Додипломски студии  
     
Носител:
  проф. д-р Елена Думова-Јованоска
     
Фонд на часови:
  3+3
     
ECTS кредити:
  /
     
Опис:
  Вовед; Динамички товари; Системи со 1 степен на слобода; Динамичка равенка на систем со 1 степен на слобода; Слободни непригушени осцилации на систем со 1 степен на слобода; Видови пригушувања; Импулси; Принудни хармониски осцилации на систем со 1 степен на слобода (непригушени и пригушени); Одговор на еластичен систем со 1 степен на слобода на дејство на земјотрес; Нумеричка интеграција на диференцијалната равeнка за движење на системи со 1 степен на слобода; Систем со повеќе степени на слобода; Слободни непригушени осцилации на систем со повеќе степени на слобода; Принудни осцилации на систем со повеќе степени на слобода (непригушени и пригушени); Главни тонови форми на сопствени осцилации; Ортогоналност на главните тонови форми; Одговор на еластичен систем со повеќе степени на слобода на дејство на земјотрес; Движење на бранови.
     
Литература:
  Теорија на конструкции, Елена Думова-Јованоска, Градежен факултет, Скопје, 2004
Last Updated on Tuesday, 17 February 2009 21:01