Инженерско моделирање Print
There are no translations available.

Студии:
Студии по градежништво
Вид на студии:
Постдипломски студии - изборен (ГФВ)
Носител:
Вон. проф. д-р Сергеј Чурилов
Фонд на часови:
2+2
ECTS кредити:
6
Условеност:
- Метод на конечни елементи
- Динамика на конструкции
Опис:
Математичко моделирање на објекти и нивно решавање со
професионални софтверски програми. Практични проблеми од моделирање на градежни конструкции: моделирање на врски,
моделирање на гранични услови, претставување на товари, интеракција конструкција - подлога, линиски конструктивни модели, површински конструктивни модели, волуменски конструктивни модели
Литература:
- Доц. Сергеј Чурилов, „Инженерско моделирање“, авторизирани
предавања, Градежен факултет-Скопје
- MacLeod I. A. (2005), Modern structural analysis, modeling process and guidance, Thomas Telford, ISBN: 072773279X.
- Rombach G. A. (2004), Finite Element Design of Concrete Structures, Thomas Telford, ISBN: 0727732749.
- Liu G. R. and Quek S. S. (2003), The Finite Element Method: A practical course, Butterworth Heinemann, ISBN: 0750658665.
- SCI (1995), Modeling of Steel Structures for Computer Analysis, The Steel Construction Institute, Publication Number P148, ISBN: 1859420257.
Last Updated on Friday, 20 October 2017 09:28