Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Истражувања
Полиња на интерес PDF Печати Е-пошта

1. КОНСТРУКЦИИ ОД ВИСОКОГРАДБАТА ВО СЕИЗМИЧКИ ПОДРАЧJА

2. АРМИРАНО-БЕТОНСКИ ЛАЧНИ БРАНИ И СТАБИЛНОСТ

3. ОПТИМАЛИЗАЦИЈА И ХОМОГЕНИЗАЦИЈА НА КОНСТРУКЦИИ

4. НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА НА КОНСТРУКЦИИ

5. АНАЛИЗА НА КОНСТРУКЦИИ ИЗЛОЖЕНИ НА ПОЖАР

Главна цел на истразувањето е развивање на нумерички модели за пресметка на целични, А. Б. и спрегнати конструкции изложени на високи температури и пожари. Досега, развиен е програм за анализа на линиски конструкции (во рамнина) изложени на високи температури. Овој програм ги третира исклучиво целичните конструкции. Во моментот се развива нов нумерички модел и нов програм со чија помош ке се овозмози анализа на 3D линиски конструкции излозени на високи температури. Програмот ја третира проблематиката на трансфер на топлина низ попречен пресек, геометриската нелинеарност како и материјалната нелинеарост на конструкцијата во услови на пожар и високи температури. Однесувањето на материјалот се зема според препораките на EC.

6. ИСТОРИСКИ И ЅИДАНИ КОНСТРУКЦИИ

Главни цели на полето за истражување на историските и ѕиданите конструкции на кои се концентрира катедрата се експериментално испитување на однесувањето на конструкциите, напредни нумерички симулации на стари и нови конструкции изведени од неармирана, армирана и врамена ѕидарија.

 

7. НАБЉУДУВАЊЕ ЗДРАВЈЕ НА КОНСТРУКЦИИ (STRUCTURAL HEALTH MONITORING)

 

8. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ СО ТЕСТОВИ СО АМБИЕНТАЛНИ ВИБРАЦИИ

Последно освежено на Недела, 26 Февруари 2012 22:22