Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
- Профил на катедрата PDF Печати Е-пошта

Предмет на изучување во наставните дисциплини во Катедрата за теорија на конструкции и компјутерска анализа се класичните и матричните методи за статичка и динамичка анализа и анализа на стабилноста на конструктивните системи. Особен акцент се дава на математичкото моделирање на реалните конструкции со примена на најновите софтверски пакети во светот. Катедрата ги покрива и наставните дисциплини од областа на информатиката, изучување на програмски јазици, програмирање, нумерички методи за решавање на проблемите од инженерството и примена на софтвер за нумеричка анализа.

Во образовниот процес кој се одвива на Градежниот факултет, Катедрата покрива поголем број предметни програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, како и предметна програма на Архитектонскиот факултет во Скопје.

 

На додипломските студии застапени се предметите:

 • Теорија на конструкции I
 • Компјутерски апликации во градежништвото;
 • Компјутерски апликации во геодезијата;
 • CAD ориентиран софтвер;
 • Теорија на конструкции II
 • Нумерички методи во градежништвото;
 • Ѕидани конструкции;
 • Теорија на конструкции (Арх. факултет).

 

На последипломските студии се одржуваат предавање по:

 • Динамика на конструкции;
 • Теорија на површински носачи;
 • Нумерички методи во градежништвото;
 • Основи на асеизмичко проектирање;
 • Асеизмичко проектирање на објекти од високоградбата;
 • Асеизмичко проектирање на инженерски конструкции;
 • Метод на конечни елементи;
 • Инженерско моделирање;
 • Нелинеарна анализа на конструкции;
 • Оптимизација на конструкции;
 • Универзалноста на методот на конечни елементи;
 • Оцена на ризик од земјотрес и мерки за заштита;
 • Ѕидани конструкции;

 

Во одредени периоди Катедрата држела предавања по одредени предметни програми и на други факултети, како:

 • Статика на архитектонски конструкции, на Архитектонскиот факултет при УКИМ;
 • Информатика, на Шумарскиот факултет при УКИМ.

 

Особено сериозен пристап кон научно-образовниот процес Катедрата посветува на меѓународната соработка со другите универзитети и факултети од соседството и Европа. Во тој поглед остварени се повеќе стручно истражувачки престои.
Исто така, Катедрата учествува и во работа на повеќе национални научно-истражувачки проекти, како и на меѓународни научно истражувачки проекти (PROHITECH-earthquake PROtection of HIstorical buildings by reversible mixed TECHnologies), Sixth Framework Programme-FP6).

Сознанијата од научната работа, членовите на катедрата редовно ги публикуваат на домашни и меѓународни конгреси, конференции, симпозиуми и работилници.
Во рамки на својата образовна дејност, Катедрата организира и одржува презентаци и летни школи посветени на одредени области од конструктивната анализа и проектирањето на конструкции.

 

Полиња на интерес во научно - истражувачката дејност:

 • Конструкции од високоградбата во сеизмички подрачја;
 • Армирано-бетонски лачни брани и стабилност;
 • Оптимизација и хомогенизација на конструкции;
 • Нелинеарна анализа на конструкции;
 • Анализа на конструкции изложени на пожар;
 • Историски и ѕидани конструкции;
 • Набљудување здравје на конструкции;
 • Идентификација на конструктивни системи со тестови со амбиентални вибрации.

 

Kатедрата е опремена со најсовремен софтвер за решавање на најсложените аспекти од анализата на однесувањето на конструкциите, како:

SOFiSTiK
Robot Millennium, Autodesk Robot Structural Analysis
SAP2000
Fedra
IDARC2D
3D Macro
LimitState:RING
Matlab
Artemis Modal
ANSYS
Abaqus
Scada Pro

 

Во апликативната примена на научните сознанија учествуваат сите челнови на Катедрата, при што постои добра соработка и со поранешните членови на Катедрата во сите фази на проектирање и ревизија на проектно-техничката документација.
Наставниот кадар, научните сознанија, силната софтверска поддршка, опременоста и искуството на наставниот кадар се гаранција за интензивен динамички развој на Катедрата и во иднина, што претставува основен предуслов за успешна едукација на студентите.

Последно освежено на Вторник, 11 Септември 2018 11:26