Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Членови Елена Д.-Јованоска
Елена Думова-Јованоска PDF Печати Е-пошта

Професор, д-р

тел: 3116-066 лок. 108

elena.jpg

факс: 3118-834

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Катедра по Теорија на Конструкции

Градежен факултет

бул. Партизански одреди бб, П.Фах. 560

1000 Скопје

Македонија

Предавања по предметите:

 • Динамика на конструкции
 • Основи на асеизмичко проектирање
 • Теорија на конструкции 1
 • Асеизмичко проектирањеобјекти од високоградбата
 • Асеизмичко проектирање инженерски конструкции
 • Оцена на сеизмички ризик и мерки за заштита (УКИМ)
 • Earthquake Engineering and Seismic Risk Assessment

Научно-истражувачки проекти:

 • PROHITECH (FP6-INCO, earthquaкe PROtection of HIstorical buildings by reversible mixed TECHnologies, 2004-2008)
 • V-Tours (Erasmus+, Virtual tours for business culture, 2016-2018)
 • Сеизмоѕид (Сеизмичка повредливост на постоечки ѕидани згради во Македонија, 2017-2019)
 • СТРЕП (Зајакнување ѕидарија со конструктивно префугирање, 2018-2020)
 • All4R&D (Erasmus+, Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform, 598719-EPP-1-2018-1-MK-EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2021)

Публикации:

Книги

 • "Теорија на конструкции", Елена Думова-Јованоска,Градежен факултет, Скопје, 2004
 • "Ѕидани конструкции", Елена Думова-Јованоска,Градежен факултет, Скопје, 2006 (скрипта)

Научни трудови во списанија

 • ...

Научни трудови на симпозиуми, конференции

 • S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska, Еxperimental evaluation of in-plane shear behaviour of unreinforced and strengthened brick masonry walls, 7th International Conference AMCM'2011 Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, June 13-15, 2011, Kraków (Poland), (full paper on CD, ISBN 978-83-7242-603-1).
 • S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska, In-plane shear behaviour of unreinforced and strengthened masonry walls", 14th European Conference on Earthquake Engineering, August 30th-September 3rd, 2010, Ohrid (Macedonia), (full paper on CD, ISBN 978-608-65185-0-9).
 • F. Grajçevci, N. Pojani, D. Ristić, E. Dumova-Jovanoska, Vulnerability of existing masonry buildings in Prishtina city, 14th European Conference on Earthquake Engineering, August 30th-September 3rd, 2010, Ohrid (Macedonia), (full paper on CD, ISBN 978-608-65185-0-9).
 • F.Grajçevci, M. Stavileci, E. Dumova-Jovanoska, Analysis of obtained results upon vulnerability of existing buildings in Prishtina, 14th European Conference on Earthquake Engineering, August 30th-September 3rd, 2010, Ohrid (Macedonia), (full paper on CD, ISBN 978-608-65185-0-9).
 • J. Ristić, E. Dumova-Jovanoska, Seismic analysis of RC bridge with neoprene bearings carried out using experimentally verified advanced theoretical models, 14th European Conference on Earthquake Engineering, August 30th-September 3rd, 2010, Ohrid (Macedonia), (full paper on CD, ISBN 978-608-65185-0-9).
 • K. Stojanovski, R. Höffer, E. Dumova-Jovanoska, G. Markovski, H. J. Niemann, Provision of new wind loading data for the R. Macedonia for structural design after the Eurocode system, Theoretical and experimental research of structures and applications in civil engineering, TEIK2010, March, 18-19, 2010, Nis (Serbia), (full paper in Proceedings Vol.2, pp. 39-47, ISBN 978-86-80295-86-2).
 • E. Dumova-Jovanoska, S.Churilov, Calibration of a numerical model for masonry with application to experimental results, PROHITECH First International Conference - Protection of historical buildings, June 21st-24th 2009, Rome (Italy), (full paper in Proceedings Vol.2, pp 1139-1146, CRC Press, ISBN-13: 978-0-415-55803-7).
 • S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska, Calibration of a numerical model for masonry with application to experimental results, 6th International Conference AMCM'2008 Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, June 9-11, 2008, Lodz, (Poland), (full paper on CD, ISBN 978-83-7283-263-4, No. 1801).
 • "Калибрација на нумерички модел за ѕидарија со примена на експериментални резултати", Зборник на трудови на 12-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, КС-10, Струга, 2007
 • "Experimental and Analytical Research of Strengthening Techniques for Masonry", 3rd National Congress MuRiCo3, Mechanics of masonry structures strengthened with composite materials, Venice, Italy, April 22-24, 2009.
 • "Динамичка анализа на конструкцијата на водозафатната кула на ХС Лисиче", Чурилов С, Думова-Јованоска Е., Миловановиќ С., Втор конгрес за брани на МКГБ, Охрид, 7-9 мај 2009.
 • "Calibration of a numerical model for masonry with application to experimental results", E. Dumova-Jovanoska, S. Churilov, PROHITECH First International Conference 2009, Protection of historical buildings, Rome, June 21st-24th 2009, vol. 2, pp 1139-1146, CRC Press, ISBN-13: 978-0-415-55803-7.
 • "Eкспериментално oпределување носивост на смолкнување на ѕидани ѕидови", Чурилов Сергеј, Елена Думова-Јованоска, Зборник на трудови на 13-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, ЅД-6, книга 2, Охрид, Македонија, 14-17 Октомври 2009, стр. 563-570, ISBN 9989-9785-1-7 (kn.2).
 • "In-plane shear behaviour of unreinforced and strengthened masonry walls", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska, 14th European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid, August 30th-September 3rd, 2010, MAEE, ISBN 978-608-65185-0-9
 • "Еxperimental evaluation of in-plane shear behaviour of unreinforced and strengthened brick masonry walls", Churilov, S. & Dumova-Jovanoska, E., Proceedings on AMCM'2011 International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, Kraków, Poland, June 13-15, 2011.
 • "Дефинирање на националните параметри за Еврокод 8-Дел 3: Процена на сеизмичка отпорност и ретрофит на загради", Е. Думова-Јованоска, Г. Нечевска-Цветановска, Р. Апостолска, С. Чурилов. Зборник на трудови на 14-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, СИ-5, книга 2, Струга, Македонија, 28.09-1.10 2011, стр. 305-312, ISBN 9989-9785-1-8.
 • "Методологија за определување реален пресметковен модел за постоечки конструкции со амбиентални вибрациски мерења", Е. Думова-Јованоска, Г. Марковски, С. Чурилов, А. М. Серечи, Т. Михајловиќ, С. Атанасовски. Зборник на трудови на 14-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, СИ-6, книга 2, Струга, Македонија, 28.09-1.10 2011, стр. 313-320, ISBN 9989-9785-1-8.
 • "FEM updating of existing structures based on ambient vibration measurements", E. Dumova-Jovanoska, G. Markovski, S. Churilov. IDE 2011, Application of innovative techniques in engineering, Conference proceedings, November 25-26, 2011, Niš, Serbia, pp. 57-70, ISBN 978-86-80295-97-8.

Менторство на дипломски работи:

 • ...

Менторство на магистерски тези:

 • "Експертен систем за проценка на сеизмичката повредливост на ѕиданите конструкции", Сергеј Чурилов, 2007

Менторство на докторски тези:

Последно освежено на Сабота, 19 Октомври 2019 22:40