Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Членови Сергеј Чурилов
Сергеј Чурилов PDF Печати Е-пошта

Вонреден професор, д-р


тел: 3116-066 лок. 110

sergej.jpg


факс: 3118-834


e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
Катедра по Теорија на Конструкции


Градежен факултет


бул. Партизански одреди 24, П.Фах. 560


1000 Скопје


Македонија

Предавања по предметите:

 • Компјутерски апликации во градежништвото
 • Компјутерски апликации во геодезијата
 • CAD ориентиран софтвер
 • Ѕидани конструкции
 • Инженерско моделирање

 

Вежби по предметите:

 • Динамика на конструкции (2006-2016)
 • Ѕидани конструкции (2006-2012)
 • Статика на архитектонски конструкции (АРХ) (2004-2009)
 • Теорија на конструкции (АРХ) (2008-2012)
 • CAD ориентиран софтвер (2004-2012)
 • Асеизмичко проектирање 1 (2007-2014)
 • Асеизмичко проектирање 2 (2009-2015)
 • Метод на конечни елементи (2017-)


Научно-истражувачки проекти:

 • PROHITECH (FP6-INCO, earthquaкe PROtection of HIstorical buildings by reversible mixed TECHnologies, 2004-2008)
 • V-Tours (Erasmus+, Virtual tours for business culture, 2016-2018)
 • Сеизмоѕид (Сеизмичка повредливост на постоечки ѕидани згради во Македонија, 2017-2019)
 • СТРЕП (Зајакнување ѕидарија со конструктивно префугирање, 2018-2020)
 • All4R&D (Erasmus+, Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform, 598719-EPP-1-2018-1-MK-EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2021)

 

Публикации:

Книги

 • "Практикум по информатика", Елена Думова-Јованоска, Грозде Алексовски, Вено Пачовски, Виктор Михајлов, Сергеј Чурилов, Градежен факултет, Скопје, 2002
 • "Инженерско моделирање", Сергеј Чурилов, Градежен факултет, Скопје, 2013 (скрипта)

 

Научни трудови на симпозиуми, конференции

 • "Современо компјутерско проектирање конструкции", Зборник на трудови на 10-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, Книга 2, CT-48, Скопје 2003
 • "Reconstruction and adaptation of the hotel "Epinal" in Bitola", Stanislav Milovanovic, Sande Atanasovski, Grozde Aleksovski, Sergey Churilov, Proceedings of International Symposium, Plovdiv, Bulgaria 2003
 • "Expert system for classification and damage assessment of individual low-rise unreinforced masonry buildings", Churilov, S. & Dumova-Jovanoska, E., Proceedings on International Conference on Earthquake Engineering to mark 40 years of IZIIS-Skopje, Skopje-Ohrid, Macedonia, 2005
 • "Реконструкција и адаптација на хотелот "Епинал" во Битола", Миловановиќ Станислав, Атаносовски Санде, Алексовски Грозде, Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 11-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, ПР-1, Скопје 2005
 • "Статичка и динамичка анализа на водозафатна кула на ХС Лисиче", Миловановиќ Станислав, Коцев Глигор, Кнежевиќ Милован, Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 11-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, СТ-12, Скопје 2005
 • "Експертен систем за процена на сеизмичката повредливост на ѕиданите конструкции", Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 12-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, KС-55, Скопје 2007
 • "Калибрација на нумерички модел за ѕидарија со примена на експериментални резултати", Думова-Јованоска Елена, Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 12-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, KС-10, Скопје 2007
 • Expert system for seismic vulnerability assessment of masonry structures”, Churilov Sergey, DYNET Workshop for young engineers, Beograd, Serbia, October, 12th –13th 2007
 • Calibration of a numerical model for masonry with application to experimental results”, Churilov, S. & Dumova-Jovanoska, E., Proceedings on AMCM’2008 International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, Lodz, Poland, June 9-11, 2008.
 • "Experimental and Analytical Research of Strengthening Techniques for Masonry", 3rd National Congress MuRiCo3, Mechanics of masonry structures strengthened with composite materials, Venice, Italy, April 22-24, 2009.
 • "Динамичка анализа на конструкцијата на водозафатната кула на ХС Лисиче", Чурилов С, Думова-Јованоска Е., Миловановиќ С., Втор конгрес за брани на МКГБ, Охрид, 7-9 мај 2009.
 • "Calibration of a numerical model for masonry with application to experimental results", E. Dumova-Jovanoska, S. Churilov, PROHITECH First International Conference 2009, Protection of historical buildings, Rome, June 21st-24th 2009, vol. 2, pp 1139-1146, CRC Press, ISBN-13: 978-0-415-55803-7.
 • "Expert system for seismic vulnerability assessment of masonry structures", S. Churilov, PROHITECH First International Conference 2009, Protection of historical buildings, Rome, June 21st-24th 2009, vol. 2, pp 1449-1455, CRC Press, ISBN-13: 978-0-415-55803-7.
 • "Eкспериментално oпределување носивост на смолкнување на ѕидани ѕидови", Чурилов Сергеј, Елена Думова-Јованоска, Зборник на трудови на 13-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, ЅД-6, книга 2, Охрид, Македонија, 14-17 Октомври 2009, стр. 563-570, ISBN 9989-9785-1-7 (kn.2).
 • "Преглед на техники за зајакнување на ѕидани мостови со челични анкери", Кристина Маневска, Симона Марковска, Душко Митески, Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 13-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, ЅД-2, книга 2, Охрид, Македонија, 14-17 Октомври 2009, стр. 539-544, ISBN 9989-9785-1-7 (kn.2).
 • "Преглед на техниката за зајакнување на ѕидани конструкции со инјектирање", Симона Марковска, Душко Митески, Кристина Маневска, Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 13-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, ЅД-3, книга 2, Охрид, Македонија, 14-17 Октомври 2009, стр. 545-550, ISBN 9989-9785-1-7 (kn.2).
 • "In-plane shear behaviour of unreinforced and strengthened masonry walls", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska, 14th European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid, August 30th-September 3rd, 2010, MAEE, ISBN 978-608-65185-0-9
 • "Еxperimental evaluation of in-plane shear behaviour of unreinforced and strengthened brick masonry walls", Churilov, S. & Dumova-Jovanoska, E., Proceedings on AMCM'2011 International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, Kraków, Poland, June 13-15, 2011.
 • "Дефинирање на националните параметри за Еврокод 8-Дел 3: Процена на сеизмичка отпорност и ретрофит на загради", Е. Думова-Јованоска, Г. Нечевска-Цветановска, Р. Апостолска, С. Чурилов. Зборник на трудови на 14-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, СИ-5, книга 2, Струга, Македонија, 28.09-1.10 2011, стр. 305-312, ISBN 9989-9785-1-8.
 • "Методологија за определување реален пресметковен модел за постоечки конструкции со амбиентални вибрациски мерења", Е. Думова-Јованоска, Г. Марковски, С. Чурилов, А. М. Серечи, Т. Михајловиќ, С. Атанасовски. Зборник на трудови на 14-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, СИ-6, книга 2, Струга, Македонија, 28.09-1.10 2011, стр. 313-320, ISBN 9989-9785-1-8.
 • "Design and construction of dam reservoir system for copper mine "Buchim" near Radovish, Macedonia", International Symposium, Dams - Recent Experiences on Research, Design, Construction and Service, 17-18 November 2011, Skopje Macedonia, pp. 71-80, ISBN 978-608-65373-0-2.
 • "FEM updating of existing structures based on ambient vibration measurements", E. Dumova-Jovanoska, G. Markovski, S. Churilov. IDE 2011, Application of innovative techniques in engineering, Conference proceedings, November 25-26, 2011, Niš, Serbia, pp. 57-70, ISBN 978-86-80295-97-8.
 • "Analysis of masonry walls strengthened with RC jackets", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska. 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 September 2012, Lisbon.
 • "Drafting of Macedonian NDPs for EN 1998 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings", E. Dumova-Jovanoska, G. Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska, S. Churilov. 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 September 2012, Lisbon.
 • Federico M. Mazzolani et al. SEISMIC PROTECTION OF HISTORICAL BUILDINGS: NUMERICAL ANALYSIS, Monza, Italy, Polimetrica International scientific publisher, 2012, In FP6 PROHITECH project: Earthquake protection of historical buildings by reversible mixed technologies, Vol. 4. Contribution to Chapter 2 - Materials, E. Dumova-Jovanoska, S. Churilov.
 • "In-plane shear behaviour of unreinforced and jacketed brick masonry walls", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 50, July 2013, Pages 85-105.
 • "Experimental performance of masonry components within traditional buildings in seismic regions", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska. Proceedings of the SE-50EEE, International Conference on Earthquake Engineering, 29-31 May, 2013, Skopje, Republic of Macedonia, Macedonian Association of Earthquake Engineering, Skopje, Macedonia, Paper No. 498.
 • "Seismic verification of existing masonry buildings and strengthening with reinforced concrete jackets", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska, C. Butenweg. Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2013 (VEESD 2013), 28-30 August 2013, Vienna, Austria, Paper No. 523.
 • "System identification of industrial steel building based on ambient vibration measurements and short time monitoring", S. Churilov, S. Markovska, E. Dumova-Jovanoska, G. Markovski. International Conference on Seismic Design of Industrial Facilities, SeDIF, RWTH Aachen University, Chair of Structural Statics and Dynamics (LBB), 26-27 September 2013, Aachen, Germany.
 • "Numerical modeling of unreinforced and jacketed masonry buildings", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska. Scientific Journal of Civil Engineering, Volume 3, Issue 1, June 2013.
 • "Real-time Structural Behaviour Determined from Ambient Vibration Tests", S. Markovska, S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska, G. Markovski. 6th World Conference on Structural Control and Monitoring (6WCSCM), Barcelona, Spain, 15-17 July 2014.
 • "Experimental and analytical research of strengthened masonry", S. Churilov. Scholars' Successful Stories, Proceedings of 10 years of South Eastern European Graduate School for Master and PH.D. Formation in Engineering (SEEFORM), Skopje, Macedonia, October 9-10, 2014.
 • "Dynamic Analysis of a Reinforced Concrete Electrical Nuclear Building of SMART 2013 Project Subjected to Earthquake Excitation using ABAQUS", Luis A. Dalguer, Sergey Churilov, Christoph Butenweg, Philippe Renault and An Jung Hyun. Proceedings of SMART2013 International Workshop, Paris Saclay, France, November 25-27, 2014.
 • "Evaluation of fragility curves for a three-storey-reinforced-concrete mock-up of SMART 2013 project", L.A. Dalguer, P. Renault, S. Churilov and C. Butenweg. Proceedings of the 23rd International Conference on
  Structural Mechanics in Reactor Technology (SMiRT 23), Manchester, United Kingdom, August 10-14, 2015.
 • "Experiences from calibration of mathematical models of masonry structures based on in-situ dynamic tests", S. Churilov, K. Milkova and E. Dumova-Jovanoska. Proceedings of th 16th International Symposium of
  MASE, SE3, Ohrid, Macedonia, October 1-3, 2015.
 • "FE model updating of masonry buildings", S. Churilov, K. Milkova and E. Dumova-Jovanoska. Proceedings of 16th International Brick and Block Masonry Conference, Padova, Italy, June 26-30, 2016.
 • "Use of ambient vibration tests for structural identification - case studies", E. Dumova-Jovanoska, G. Markovski and S. Churilov. Contemporary problems of theory of structures. [Monograph dedicated to the memory of Professor Djordje Vuksanovic], pp. 225-236 Belgrade, 2016, ISBN 978-86-86363-69-5.
 • "Mechanical behaviour of masonry strengthened with ready-mix repointing mortar", B. Damchevski, S. Churilov and E. Dumova-Jovanoska. Proceedings of 17th International Symposium of MASE, SE-4, Ohrid, Macedonia, 4-7 October 2017, pp. 69-70 (full paper on USB), ISBN 978-608-4510-31-4.
 • "Seismic vulnerability of existing masonry buildings in Macedonia-project SeismoZid", E. Dumova-Jovanoska, G. Aleksovski, L. Denskovska, S. Churilov, S. Bogoevska, K. Milkova and S. Micevski. Proceedings of 17th International Symposium of MASE, RA-4, Ohrid, Macedonia, 4-7 October 2017, pp. 53-54 (full paper on USB), ISBN 978-608-4510-31-4.
 •  


  Наслов на дипломска работа:
  "Статичка и динамичка анализа на мост преку акумулацијата Козјак, с. Здуње", Градежен факултет, Скопје, 2001

   

  Наслов на магистерскa тезa:
  "Eкспертен систем за проценка на сеизмичката повредливост на ѕиданите конструкции", Градежен факултет, Скопје 2007

   

  Наслов на докторска тезa:

  "Експериментално и аналитичко истражување на зајакната ѕидарија", Градежен факултет, Скопје 2012

   

  Дополнителни активности:

 • Претставништво и поддршка на Autodesk Robot Structure Analisys Professional за Македонија и екс-Југославијa. (2005-2012)
 • Претставништво и поддршка на Altiscad за Македонија. (2005-2012)
 • Претставништво и поддршка на ACE Hellas (ScadaPro) за Македонија, Србија, Хрватска, Албанија и Косово. (2015-)

 •  

Последно освежено на Сабота, 19 Октомври 2019 22:40