Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Членови Сергеј Чурилов
Сергеј Чурилов PDF Печати Е-пошта

Доцент, д-р


тел: 3116-066 лок. 110

sergej.jpg


факс: 3118-834


e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
Катедра по Теорија на Конструкции


Градежен факултет


бул. Партизански одреди 24, П.Фах. 560


1000 Скопје


Македонија

Предавања по предметите:

 • Теорија на конструкции 1
 • CAD ориентиран софтвер
 • Ѕидани конструкции
 • Инженерско моделирање
 • Основи на информатика (геод.)

 

Вежби по предметите:

 • Динамика на конструкции (2006-)
 • Ѕидани конструкции (2006-2012)
 • Статика на архитектонски конструкции (АРХ) (2004-2009)
 • Теорија на конструкции (АРХ) (2008-2012)
 • CAD ориентиран софтвер (2004-2012)
 • Асеизмичко проектирање 1 (2007-2014)
 • Асеизмичко проектирање 2 (2009-)


Научно-истражувачки проекти:

 • PROHITECH (earthquaкe PROtection of HIstorical buildings by reversible mixed TECHnologies)

Публикации:

Книги

 • "Практикум по информатика", Елена Думова-Јованоска, Грозде Алексовски, Вено Пачовски, Виктор Михајлов, Сергеј Чурилов, Градежен факултет, Скопје, 2002

 

Научни трудови на симпозиуми, конференции

 • "Современо компјутерско проектирање конструкции", Зборник на трудови на 10-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, Книга 2, CT-48, Скопје 2003
 • "Reconstruction and adaptation of the hotel "Epinal" in Bitola", Stanislav Milovanovic, Sande Atanasovski, Grozde Aleksovski, Sergey Churilov, Proceedings of International Symposium, Plovdiv, Bulgaria 2003
 • "Expert system for classification and damage assessment of individual low-rise unreinforced masonry buildings", Churilov, S. & Dumova-Jovanoska, E., Proceedings on International Conference on Earthquake Engineering to mark 40 years of IZIIS-Skopje, Skopje-Ohrid, Macedonia, 2005
 • "Реконструкција и адаптација на хотелот "Епинал" во Битола", Миловановиќ Станислав, Атаносовски Санде, Алексовски Грозде, Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 11-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, ПР-1, Скопје 2005
 • "Статичка и динамичка анализа на водозафатна кула на ХС Лисиче", Миловановиќ Станислав, Коцев Глигор, Кнежевиќ Милован, Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 11-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, СТ-12, Скопје 2005
 • "Експертен систем за процена на сеизмичката повредливост на ѕиданите конструкции", Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 12-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, KС-55, Скопје 2007
 • "Калибрација на нумерички модел за ѕидарија со примена на експериментални резултати", Думова-Јованоска Елена, Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 12-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, KС-10, Скопје 2007
 • Expert system for seismic vulnerability assessment of masonry structures”, Churilov Sergey, DYNET Workshop for young engineers, Beograd, Serbia, October, 12th –13th 2007
 • Calibration of a numerical model for masonry with application to experimental results”, Churilov, S. & Dumova-Jovanoska, E., Proceedings on AMCM’2008 International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, Lodz, Poland, June 9-11, 2008.
 • "Experimental and Analytical Research of Strengthening Techniques for Masonry", 3rd National Congress MuRiCo3, Mechanics of masonry structures strengthened with composite materials, Venice, Italy, April 22-24, 2009.
 • "Динамичка анализа на конструкцијата на водозафатната кула на ХС Лисиче", Чурилов С, Думова-Јованоска Е., Миловановиќ С., Втор конгрес за брани на МКГБ, Охрид, 7-9 мај 2009.
 • "Calibration of a numerical model for masonry with application to experimental results", E. Dumova-Jovanoska, S. Churilov, PROHITECH First International Conference 2009, Protection of historical buildings, Rome, June 21st-24th 2009, vol. 2, pp 1139-1146, CRC Press, ISBN-13: 978-0-415-55803-7.
 • "Expert system for seismic vulnerability assessment of masonry structures", S. Churilov, PROHITECH First International Conference 2009, Protection of historical buildings, Rome, June 21st-24th 2009, vol. 2, pp 1449-1455, CRC Press, ISBN-13: 978-0-415-55803-7.
 • "Eкспериментално oпределување носивост на смолкнување на ѕидани ѕидови", Чурилов Сергеј, Елена Думова-Јованоска, Зборник на трудови на 13-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, ЅД-6, книга 2, Охрид, Македонија, 14-17 Октомври 2009, стр. 563-570, ISBN 9989-9785-1-7 (kn.2).
 • "Преглед на техники за зајакнување на ѕидани мостови со челични анкери", Кристина Маневска, Симона Марковска, Душко Митески, Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 13-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, ЅД-2, книга 2, Охрид, Македонија, 14-17 Октомври 2009, стр. 539-544, ISBN 9989-9785-1-7 (kn.2).
 • "Преглед на техниката за зајакнување на ѕидани конструкции со инјектирање", Симона Марковска, Душко Митески, Кристина Маневска, Чурилов Сергеј, Зборник на трудови на 13-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, ЅД-3, книга 2, Охрид, Македонија, 14-17 Октомври 2009, стр. 545-550, ISBN 9989-9785-1-7 (kn.2).
 • "In-plane shear behaviour of unreinforced and strengthened masonry walls", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska, 14th European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid, August 30th-September 3rd, 2010, MAEE, ISBN 978-608-65185-0-9
 • "Еxperimental evaluation of in-plane shear behaviour of unreinforced and strengthened brick masonry walls", Churilov, S. & Dumova-Jovanoska, E., Proceedings on AMCM'2011 International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, Kraków, Poland, June 13-15, 2011.
 • "Дефинирање на националните параметри за Еврокод 8-Дел 3: Процена на сеизмичка отпорност и ретрофит на загради", Е. Думова-Јованоска, Г. Нечевска-Цветановска, Р. Апостолска, С. Чурилов. Зборник на трудови на 14-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, СИ-5, книга 2, Струга, Македонија, 28.09-1.10 2011, стр. 305-312, ISBN 9989-9785-1-8.
 • "Методологија за определување реален пресметковен модел за постоечки конструкции со амбиентални вибрациски мерења", Е. Думова-Јованоска, Г. Марковски, С. Чурилов, А. М. Серечи, Т. Михајловиќ, С. Атанасовски. Зборник на трудови на 14-тиот Меѓународен Симпозиум на ДГКМ, СИ-6, книга 2, Струга, Македонија, 28.09-1.10 2011, стр. 313-320, ISBN 9989-9785-1-8.
 • "Design and construction of dam reservoir system for copper mine "Buchim" near Radovish, Macedonia", International Symposium, Dams - Recent Experiences on Research, Design, Construction and Service, 17-18 November 2011, Skopje Macedonia, pp. 71-80, ISBN 978-608-65373-0-2.
 • "FEM updating of existing structures based on ambient vibration measurements", E. Dumova-Jovanoska, G. Markovski, S. Churilov. IDE 2011, Application of innovative techniques in engineering, Conference proceedings, November 25-26, 2011, Niš, Serbia, pp. 57-70, ISBN 978-86-80295-97-8.
 • "Analysis of masonry walls strengthened with RC jackets", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska. 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 September 2012, Lisbon.
 • "Drafting of Macedonian NDPs for EN 1998 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings", E. Dumova-Jovanoska, G. Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska, S. Churilov. 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 September 2012, Lisbon.
 • Federico M. Mazzolani et al. SEISMIC PROTECTION OF HISTORICAL BUILDINGS: NUMERICAL ANALYSIS, Monza, Italy, Polimetrica International scientific publisher, 2012, In FP6 PROHITECH project: Earthquake protection of historical buildings by reversible mixed technologies, Vol. 4. Contribution to Chapter 2 - Materials, E. Dumova-Jovanoska, S. Churilov.
 • "In-plane shear behaviour of unreinforced and jacketed brick masonry walls", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 50, July 2013, Pages 85-105.
 • "Experimental performance of masonry components within traditional buildings in seismic regions", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska. Proceedings of the SE-50EEE, International Conference on Earthquake Engineering, 29-31 May, 2013, Skopje, Republic of Macedonia, Macedonian Association of Earthquake Engineering, Skopje, Macedonia, Paper No. 498.
 • "Seismic verification of existing masonry buildings and strengthening with reinforced concrete jackets", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska, C. Butenweg. Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2013 (VEESD 2013), 28-30 August 2013, Vienna, Austria, Paper No. 523.
 • "System identification of industrial steel building based on ambient vibration measurements and short time monitoring", S. Churilov, S. Markovska, E. Dumova-Jovanoska, G. Markovski. International Conference on Seismic Design of Industrial Facilities, SeDIF, RWTH Aachen University, Chair of Structural Statics and Dynamics (LBB), 26-27 September 2013, Aachen, Germany.
 • "Numerical modeling of unreinforced and jacketed masonry buildings", S. Churilov, E. Dumova-Jovanoska. Scientific Journal of Civil Engineering, Volume 3, Issue 1, June 2013.

   

   

  Наслов на дипломска работа:
  "Статичка и динамичка анализа на мост преку акумулацијата Козјак, с. Здуње", Градежен факултет, Скопје, 2001

   


  Наслов на магистерскa тезa:
  "Eкспертен систем за проценка на сеизмичката повредливост на ѕиданите конструкции", Градежен факултет, Скопје 2007

   

  Наслов на докторска тезa:

  "Експериментално и аналитичко истражување на зајакната ѕидарија", Градежен факултет, Скопје 2012

   

  Дополнителни активности:

 • Претставништво и поддршка на Autodesk Robot Structure Analisys Professional за Македонија и екс-Југославијa. (2005-2012)
 • Претставништво и поддршка на Altiscad за Македонија. (2005-2012)
 • Претставништво и поддршка на ACE Hellas (ScadaPro) за Македонија, Србија, Хрватска, Албанија и Косово. (2015-)

 •  

Последно освежено на Вторник, 02 Јуни 2015 13:09